Seduta Rikjamata – Magistrat Dr Joseph Mifsud 12.10.17

Qorti tal-Magistrati (Ghawdex)

Bhala Qorti tal-Gudikatura Kriminali

Is-seduta ta nhar il-hamis , 12 ta’ Ottubru 2017 qed tigi rikjamata ghal nhar il-Gimgha, 6 ta’ Ottubru fil-9.00am.

M’Jane Attard

Deputat Registratur