Kawzi Differiti – MAGISTRAT DR ANTONIO MICALLEF TRIGONA –

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)

  

Illum, 20 ta’ Settembru,  2017.

Peress li l-kawzi li kienu tal-Magistrat Dr Antonio Micallef Trigona ghadhom ma gewx assenjati se jigu differiti ghall-1 ta’ Novembru, 2017.

Il-kawza Pulizija v Justin Zumalagi se tinstema’ mill-Magistrat Dr Audrey Demicoli.

L-atti tal-kawza Pulizija v Dragana Mijalkovic ma gewx mibghuta mill-Avukat Generali u tinghata data aktar tard.

 

Benjamina Mifsud

Deputat Registratur