Seduta Differita – Mme Justice Anna Felice 4.10.17

FIL-PRIM’AWLA TAL-QORTI CIVILI

Minhabba impenji gudizzjarji barra minn Malta is-seduta ta’ nhar l-Erbgha, 4 ta’ Ottubru, 2017, ser tigi differita ghal nhar it-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017, fl-istess hin u ghall-istess skop tal-verbal precedenti.

Gladys Bugeja
Deputat Registratur