Seduta tal-VAT – Magistrat Dr. Doreen Clarke – 4.10.17

Qorti tal- Magistrati (Malta)

Bhala Qorti ta’ Gudikatura Kriminali

Magistrat Dr. Doreen Clarke LL.D.

Illum, 29 ta’ Settembru, 2017

SEDUTA TAL-VAT

Minhabba indisposizzjoni tal-Magistrat sedenti is-seduta ta’ nhar l-Erbgha, 4 ta’ Ottubru, 2017 qed tigi differita ghal nhar L’Erbgha, 15 ta’ Novembru, 2017 ghal l-istess hin u  ghall-istess skop tal-verbal precedenti.

Stephania Calafato Testa

Deputat Registratur