Differimenti – Magistrat Dr Marse-Ann Farrugia-25.10.17

Differimenti Seduta 25.10.17

Peress li l-Qorti ghandha bzonn aktar zmien ghall-prolazzjoni tas-sentenza, il-kawzi biss li jidhru hawn isfel ser jigu differiti kif indikat.

Kawzi Numru:

78/10

337/11

342/11

175/14

220/11

332/03

Differiti kollha ghas-Sentenza ghall-21.2.18 fid-9.30 am.

Kawzi Numru:

64/03

293/06

237/09

54/10

Differiti kollha ghas-Sentenza ghat-28.2.18 fid-9.30 am.

Il-kawzi l-ohra kollha tas-Seduta tal-25 ta’ Ottubru 2017 ser isiru kif indikat fil-Verbal tas-Seduta precedenti.