Differimenti – Magistrat Natasha Galea Sciberras 06.11.2017

Illum 1 ta’ Novembru 2017

Stante li l-Magistrat sedenti hija mpenjata fuq xoghol ta’ inkjesta, il-kawzi li kienu ser jinstemghu nhar is-6 ta’ Novembru 2017 ser jigu differiti ghal nhar l-14 ta’ Frar 2018, salv ghas-segwenti kawzi li ser jinstemghu fis-6 ta’ Novembru 2017 fid-9am:-

5/2017            Il-Pulizija vs Jebrel Hassan

115/2017       Il-Pulizija vs Abib Hashi Mahamed

123/2017       Il-Pulizija vs Ali Jama Abdi