October 17, 2017

Il-Kamra tal-Avukati tikkundanna bla ebda riservi, l-att barbaru illi sehh aktar kmieni llum, bi qtil tal-gurnalista Daphne Caruana Galizia. F’pajjiz civili bhal taghna, atti ta’ dan it-tip mhumiex accettabbli w l-Kamra tistenna illi jittiehdu dawk il-passi kollha skond il-ligi biex jigi assikurat li ssir gustizzja. 16.10.2017


October 16, 2017

Is-seduta tad-distrett tal-Qawra ta’ ghada 17 ta’ Ottubru 2017 preseduta mill-Magistrat Dr. Charmaine Galea se tigi differita ghas-27 ta’ Novembru 2017 hlief ghall-kawzi min-numru 36 sa 38 (ara lista annessa) li se jigu differiti ghall-24 ta’ Ottubru 2017 : Lista tal-Avukati Grazzi, Diane Gatt. Deputy Registrar for Mgst. Dr. Charmaine Galea LL.D. Courts of Justice  


October 12, 2017

Differimenti Seduta 25.10.17 Peress li l-Qorti ghandha bzonn aktar zmien ghall-prolazzjoni tas-sentenza, il-kawzi biss li jidhru hawn isfel ser jigu differiti kif indikat. Kawzi Numru: 78/10 337/11 342/11 175/14 220/11 332/03 Differiti kollha ghas-Sentenza ghall-21.2.18 fid-9.30 am. Kawzi Numru: 64/03 293/06 237/09 54/10 Differiti kollha ghas-Sentenza ghat-28.2.18 fid-9.30 am. Il-kawzi l-ohra kollha tas-Seduta tal-25 ta’ […]October 6, 2017

BORD LI JIRREGOLA L-KERA   Maġistrat Dr. Monica Vella LL. D., M. Jur. Chairperson   Peress illi l-Bord ser ikun impenjat f’seminar, b’ordni tal-Bord, is-seduta tal-Ġimgħa, l-24 ta’ Novembru 2017, qed tiġi differita għall-Ħamis, 14 ta’ Diċembru 2017, fl-istess ħin u għall-istess skop.   Angelo Buttigieg Deputat Reġistratur    


September 29, 2017

Qorti tal- Magistrati (Malta) Bhala Qorti ta’ Gudikatura Kriminali Magistrat Dr. Doreen Clarke LL.D. Illum, 29 ta’ Settembru, 2017 SEDUTA TAL-VAT Minhabba indisposizzjoni tal-Magistrat sedenti is-seduta ta’ nhar l-Erbgha, 4 ta’ Ottubru, 2017 qed tigi differita ghal nhar L’Erbgha, 15 ta’ Novembru, 2017 ghal l-istess hin u  ghall-istess skop tal-verbal precedenti. Stephania Calafato Testa Deputat […]


September 22, 2017

FIL-PRIM’AWLA TAL-QORTI CIVILI Minhabba impenji gudizzjarji barra minn Malta is-seduta ta’ nhar l-Erbgha, 4 ta’ Ottubru, 2017, ser tigi differita ghal nhar it-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017, fl-istess hin u ghall-istess skop tal-verbal precedenti. Gladys Bugeja Deputat Registratur


QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)    Illum, 20 ta’ Settembru,  2017. Peress li l-kawzi li kienu tal-Magistrat Dr Antonio Micallef Trigona ghadhom ma gewx assenjati se jigu differiti ghall-1 ta’ Novembru, 2017. Il-kawza Pulizija v Justin Zumalagi se tinstema’ mill-Magistrat Dr Audrey Demicoli. L-atti tal-kawza Pulizija v Dragana Mijalkovic ma gewx mibghuta mill-Avukat Generali u tinghata data […]


September 8, 2017

Stqarrijiet għall-istampa maħruġa mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea Fl-assenza ta’ kunsens xjentifiku, il-prova ta’ difett tal-vaċċin u r-rabta kawżali bejn dan il-vaċċin u marda tista’ tingħata permezz ta’ sensiela ta’ provi gravi, preċiżi u konkordanti Stqarrija_66_17_Sanofi Pasteur Skont l-Avukat Ġenerali Szpunar, l-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu u jissanzjonaw kriminalment l-eżerċizzju illegali tal-attività ta’ trasport fil-kuntest tas-servizz UberPop […]