November 30, 2017

The Chamber of Advocates was honoured to host the official launch and book signing of  L-Alfabett tal-Kodiċi Ċivili – Volum K by Judge Emeritus Philip Sciberras, held at the Lawyers’ Chambers. Volume K is the fifth instalment of the “L-Alfabett tal-Kodici Civili” series,  a monumental opus which Judge Sciberras started labouring on five years ago. Both […]


November 28, 2017

Q O R T I   C I V I L I  (Sezzjoni tal-Familja) ONOR. IMHALLEF ROBERT G. MANGION Peress illi l-Imhallef sedenti jinsab indispost, il-kawzi kollha fuq il-lista tallum qed jigu differiti ghal nhar it-Tnejn 4 ta’ Dicembru 2017 fl-istess hin u ghall-istess skop tal-verbal precedenti.        


QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA) Maġistrat Dr Consuelo Scerri Herrera LL.D. AVVIŻ Stante li l-Qorti hija indisposta, il-kumpilazzjonijiet kollha tas-seduta tal-lum Tlieta 28 ta’ Novembru 2017 qed jigu differiti ghal nhar it-Tlieta 9 ta’ Jannar 2018 fl-istess ħin u ghall-istess skop salv is-segwenti zewg kawzi li jinsabu differiti ghas-sentenza u li qed jigu differiti ghal nhar il-Hamis […]November 17, 2017

Arbitration workshops organised by the Malta Arbitration Centre and held at the Chamber of Advocates. Speaker : Professor Charles Debattista, a Barrister at St Philips Stone Chambers, United Kingdom.


November 15, 2017

Maġistrat Dr. Monica Vella LL. D., M. Jur. Chairperson B’ordni tal-Bord; Minhabba indispożizzjoni tal-Maġistrat Dr. Monica Vella; Is-seduta tal-lum, l-Erbgħa, 15 ta’ Novembru 2017 ser tkun differita fl-istess ħin u għall-istess skop ghall-Erbgħa, 10 ta’ Jannar 2018.

November 1, 2017

Illum 1 ta’ Novembru 2017 Stante li l-Magistrat sedenti hija mpenjata fuq xoghol ta’ inkjesta, il-kawzi li kienu ser jinstemghu nhar is-6 ta’ Novembru 2017 ser jigu differiti ghal nhar l-14 ta’ Frar 2018, salv ghas-segwenti kawzi li ser jinstemghu fis-6 ta’ Novembru 2017 fid-9am:- 5/2017            Il-Pulizija vs Jebrel Hassan 115/2017       Il-Pulizija vs […]